flamis.gr
Ενημερωτικό Portal, Πάτρα, Αχαΐα

Αιγιάλεια: H παράταξη Ψυχράμη για το Τμήμα Φυσικοθεραπείας

Η ανακοίνωση της παράταξης έχει ως εξής:

 

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΔΙAΛΟΓΟ:

1)ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΊΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΑΙΓΙΟ

2) ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΟΥ, ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΑIΓΙΟ

 

H από Φεβρουαρίου 2021 πρόταση του Πανεπιστημίου Πατρών με τον τίτλο «Στρατηγικός Σχεδιασμός για την Ακαδημαϊκή και Ερευνητική Ανάπτυξη του Πανεπιστημίου Πατρών» δια της οποίας προτείνεται η μεταφορά του Τμήματος Φυσικοθεραπείας στην Πάτρα, αποτελεί αντικείμενο του δημοσίου διαλόγου μεταξύ ΑΕΙ, Αυτοδιοίκησης, αλλά και των επιστημονικών, κοινωνικών και οικονομικών φορέων της ΠΔΕ.

Παρατηρήσεις επί του Στρατηγικού Σχεδιασμού:

Α.-  Με τον προτεινόμενο σχεδιασμό προκρίνονται οι εξής 3 ενότητες μεταρρυθμίσεων :

α) η αναδιάρθρωση της Γεωπονικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

β)  η απορρόφηση του Τμήματος Μουσειολογίας από το Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας με ταυτόχρονη μεταφορά της έδρας του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας στην Πάτρα

γ) η μεταφορά της έδρας του Τμήματος Φυσικοθεραπείας στην Πάτρα.

Από την μελέτη των δύο πρώτων ενοτήτων διαφαίνεται ότι υπάρχει μια κοινή επιχειρηματολογία που αφορά στο γεγονός του πολυπληθούς και διάσπαρτου των τμημάτων, δεδομένου ότι η Σχολή Γεωπονικών Επιστημών έχει 6 τμήματα σε 3 πόλεις και σε 2 Περιφερειακές Ενότητες της ΠΔΕ και η Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών έχει 7 τμήματα σε 3 πόλεις και 3 Περιφερειακές Ενότητες της ΠΔΕ.

Ταυτόχρονα τα τμήματα των Σχολών αυτών κατά κανόνα διακρίνονται από τα ίδια προβλήματα, δηλαδή :

α) το ότι υπάρχει διασπορά των τμημάτων σε 3 περιφερειακές ενότητες που εμποδίζει τις ακαδημαϊκές συνέργειες,

β) το ότι υπάρχει τεράστια έλλειψη επιστημονικού προσωπικού που δεν εξασφαλίζουν τον πυρήνα του γνωστικού αντικειμένου και δεν αναμένεται να καλυφθεί πότε ο κρίσιμος αριθμός διδασκόντων, δηλαδή μελών ΔΕΠ και ΕΔΙΠ,

γ) το ότι στα περισσότερα τμήματα οι βαθμολογικές επιδόσεις είναι χαμηλότερες του μέσου όρου των υπολοίπων τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών, αλλά  και μεταξύ της ίδιας Σχολής υπάρχουν τέτοιες βαθμολογικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των τμημάτων,

δ) το ότι υπάρχει τεράστια διαρροή φοιτητών λόγω του ότι μετά την εγγραφή τους στο α’ εξάμηνο σπουδών, μεταγράφονται για άλλα πανεπιστήμια.

Υποστηρίζεται δηλαδή, από το Στρατηγικό Σχεδιασμό του ΠΠ, η μη βιωσιμότητα και λειτουργικότητα των ανωτέρω τμημάτων.

Αντίθετα, για το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Αιγίου από τον Στρατηγικό Σχεδιασμό του ΠΠ, δεν διαπιστώνεται κανένας από του άνω λόγους που οδηγούν σε αναδιάρθρωση τα άνω τμήματα και σχολές. Συγκεκριμένα, δεν υπάρχουν ζητήματα αλληλεπικάλυψης αντικειμένου με άλλες περιφερειακές ενότητες ή έλλειψης διδακτικού προσωπικού ή χαμηλών βαθμολογικών επιδόσεων ή διαρροής φοιτητών.

Ο μόνος λόγος που αναφέρεται για την μεταφορά έδρας, είναι η απόσταση από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου και από τα τμήματα της Σχολής στο Κουκούλι.

Η προτεινόμενη μεταφορά της έδρας στην Πανεπιστημιούπολη στο Κουκούλι, υπονομεύεται τελικά από το ίδιο το στοιχείο της απόστασης, που η πρόταση Στρατηγικού Σχεδιασμού αναδεικνύει ως κυρίαρχο.

Διότι η περιοχή του Κουκουλίου απέχει από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείου Ρίου τη μισή απόσταση από αυτήν που απέχουν οι εγκαταστάσεις του τμήματος στο Αίγιο από το άνω Νοσοκομείο και μάλιστα με κυκλοφορία μέσω του αστικού υπερφορτωμένου κυκλοφοριακά ιστού της πόλης των Πατρών, που επιβραδύνει ακόμη περισσότερο την πρόσβαση στο Ρίο, με συνέπεια να μην υπάρχει καμία σημαντική διαφορά για να φθάσει οποιοσδήποτε διδάσκων/ουσα ή φοιτητής/τρια στο Ρίο είτε εκκινεί από το Κουκούλι είτε από το Αίγιο.

Δηλαδή, δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός λόγος μεταφοράς της έδρας  του Τμήματος Φυσικοθεραπείας στην Πάτρα.

Μάλιστα, το γεγονός ότι στην πρόταση του πανεπιστημιακού Στρατηγικού Σχεδιασμού αναφέρεται επί λέξει πως «Η εξεύρεση σημαντικών χώρων λειτουργίας των εργαστηρίων του τμήματος αυτού στην Πάτρα είναι προαπαιτούμενο για την ολοκλήρωση της προτεινόμενης μεταβολής», αποδεικνύει την παντελή έλλειψη όχι μόνο ωριμότητας της πρότασης  μεταφοράς, αλλά κυρίως και πρωτίστως, την παντελή έλλειψη ανάγκης υλοποίησης μιας τέτοιας μεταφοράς.

Μετά από αυτά είναι σαφές ότι πρέπει να καταρτιστεί από το Πανεπιστήμιο Πατρών, ένας χωριστός στρατηγικός σχεδιασμός που θα απαντά στα όποια λειτουργικά ζητήματα του τμήματος του Αιγίου με βάση τους ακόλουθους ενδεικτικούς άξονεςγια την ακαδημαϊκή και λειτουργική ενίσχυσή του :

α) πολυμερείς συμφωνίες υπό την αιγίδα του ΠΠ και της 6ης ΥΠΕ για την ένταξη των Νοσοκομείων Ρίου και Αιγίου και των Κέντρων Υγείας Αιγιάλειας σε ένα συνολικό σχεδιασμό επιστημονικής, εργαστηριακής και πρακτικής εμπλοκής των διδασκόντων και φοιτητών του Τμήματος Φυσικοθεραπείας Αιγίου.

β) τριμερείς συμφωνίες ΠΠ, Δήμου Αιγιάλειας και Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την στήριξη με πόρους και διαρκή χρηματοδότηση των λειτουργιών του Τμήματος Φυσικοθεραπείας Αιγίου.

γ) διμερείς συμφωνίες ΠΠ και Δήμου Αιγιάλειας για την κατάρτιση στη βάση της κοινωνικής ευθύνης, του δημοσίου συμφέροντος και της συμμετοχής της κοινότητας, ενός ολιστικού σχεδίου που θα είναι  αφιερωμένο στην κάλυψη των αναγκών υγειονομικής περίθαλψης της ευρύτερης περιοχής.

δ)Περαιτέρω ανάπτυξη διδακτορικών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σε τομείς ερευνητικής ισχύος και στη βάση πρότυπων τυποποιημένων συστημάτων διασφάλισης ποιότητας για κοινής επίβλεψης μαθήματα και προγράμματα (jointdegrees), σε συνεργασία με το  Τμήμα Ιατρικής του ΠΠ ή άλλα τμήματα και σχολές.

ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΑ από όλα τα παραπάνω, επισημαίνουμε και τα ακόλουθα:

1)Ο Δήμος Αιγιαλείας είναι κατεξοχήν γεωργική περιοχή

2)Είναι πρωτοπόρος στη βιολογική καλλιέργεια

3)Διαθέτει ισχυρές μεταποιητικές μονάδες για τη σταφίδα και τον οίνο, με ισχυρή εξαγωγική δραστηριότητα και πολύ σημαντικό ερευνητικό έργο

4)Η ευρύτερη περιοχή παράγει προϊόντα ΠΟΠ(Προστατευόμενη  Ονομασία Προέλευσης), τη σταφίδα  ΒΟΣΤΙΤΣΑ, και ΠΓΕ(Προστασία Γεωγραφικής Ένδειξης), τα κρασιά μας

5) Αναπτύσσει τον αγροτουρισμό

6)Έχει πληθυσμό 50.000 κατοίκων .

7)Διαθέτει τις κτηριακές εγκαταστάσεις πλησίον του τμήματος της Φυσικοθεραπείας.

Όλα τα παραπάνω ενισχύουν το αίτημά μας να ιδρυθεί σχολή γεωργικής κατεύθυνσης (με προεξάρχουσα θέση στην άμπελο και στον οίνο)με έδρα το Αίγιο.