Site icon Flamis.gr

Ο Τζαβάρας δεν θέλει την Αιτωλοακαρνανία

Ο Τζαβάρας δεν θέλει την Αιτωλοακαρνανία

Çìåñßäá ôçò ÅéäéêÞò Õðçñåóßáò Ðïëéôéóìïý êáé ôçò Äéåýèõíóçò Åèíéêïý Áñ÷åßïõ Ìíçìåßùí ôïõ ÕÐÁÉÈÐÁ ôçí ÐÝìðôç 20 Äåêåìâñßïõ 2012, ìå èÝìá: «Áíáâáèìßæïíôáò ëåéôïõñãßåò êáé õðçñåóßåò: ÄñÜóåéò ãéá ôç äçìéïõñãßá êáé äéá÷åßñéóç øçöéáêïý ðïëéôéóôéêïý áðïèÝìáôïò». Óôçí çìåñßäá áðçýèõíå ÷áéñåôéóìü ï ÁíáðëçñùôÞò Õðïõñãüò ÐÁÉÈÐÁ áñìüäéïò ãéá èÝìáôá Ðïëéôéóìïý ê. Êþóôáò ÔæáâÜñáò. Åðßóçò ç ÃåíéêÞ ÃñáììáôÝáò Ðïëéôéóìïý êá Ëßíá Ìåíäþíç ðáñïõóßáóå óõíïëéêÜ ôéò øçöéáêÝò äñÜóåéò Ðïëéôéóìïý óôï ÅÓÐÁ. Áêïëïýèçóáí ïé ðáñïõóéÜóåéò äåêáðÝíôå Ýñãùí áðü ôéò áñìüäéåò õðçñåóßåò õëïðïßçóçò. Ç çìåñßäá ðñáãìáôïðïéÞèçêå óôçí áßèïõóá ðåñéïäéêþí åêèÝóåùí ôïõ Âõæáíôéíïý êáé ×ñéóôéáíéêïý Ìïõóåßïõ. (EUROKINISSI/ÊÙÓÔÁÓ ÊÁÔÙÌÅÑÇÓ)

«Όλα είναι ανοιχτά…» ανέφερε ο βουλευτής Ηλείας, Κώστας Τζαβάρας, ερωτώμενος σχετικά με το πολιτικό μέλλον του. «Το μόνο που μπορώ να πω, είναι ότι δεν θα είμαι υποψήφιος για τον δήμο Πύργου» τόνισε, ωστόσο ιδιαίτερη αίσθηση έκαναν οι δηλώσεις του για τη δημιουργία μίας ενωμένης Περιφέρειας Πελοποννήσου. «Είναι ώριμος ο καιρός να ακυρώσουμε την παρά φύση διοικητική διαίρεση και πρώτη οφείλει η Πάτρα να αγωνιστεί για την ίδρυση της περιφέρειας Πελοποννήσου με πρωτεύουσα την ίδια» σημείωσε.

 

Exit mobile version